FGTS: governo autoriza uso para financiamento habitacional